Postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení Zákona o distribuci pojištění a zajištění

 

Společnost Lautier & Partners s.r.o. (dále jen „ Společnost“) dbá na dodržování právních předpisů a etických zásad a má zavedeny postupy, umožňující hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Mechanismus hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění a dalších právních předpisů o distribuci pojištění (dále jen „hlášení“) je nástrojem prevence a odhalování neetického nebo protiprávního jednání při distribuci pojištění a přispívá k včasnému odhalování takového jednání a pomáhá předcházet jeho opakování a negativním důsledkům.

Oznamovatelem může být kdokoliv, stávající či bývalý klient, obchodní partner, pracovník Společnosti či další osoby, které se dozví o skutečnostech, které mohou vést, vedou nebo vedli k porušení právních předpisů nebo jiných neetických či nekalých jednáních souvisejících s podnikáním Společnosti.

Hlášení neetického nebo protiprávního jednání by mělo být jasné, srozumitelné, čitelné a musí obsahovat identifikaci porušení, kterého se týká včetně popisu skutečností, v nichž oznamovatel spatřuje porušení zákona č. 170/1018 o distribuci pojištění a zajištění. Oznámení může obsahovat identifikaci osoby údajně odpovědné za porušení nebo hrozící porušení a její vztah ke Společnosti.

Hlášení lze podat anonymně. Pokud však oznamovatel žádá informace o dalším postupu společnosti, je nutné sdělit kontaktní údaje oznamovatele k podání odpovědi.

Společnost garantuje ochranu oznamovatele a zajišťuje, aby identita oznamovatele zůstala v tajnosti. Údaje o oznamovateli mohou být zveřejněny pouze s jeho výslovným souhlasem, nebo pokud to vyžadují právní předpisy či následné soudní řízení.

Společnost vylučuje jakékoliv sankce, diskriminaci, negativní dopady či nespravedlivé chování proti oznamovateli a garantuje oznamovateli ochranu před postihem z důvodu oznámení, které bylo učiněno v dobré víře.

Nebylo-li hlášení podáno anonymně, Společnost přijaté oznámení potvrdí, požádal-li o to oznamovatel a dále postupuje tak, aby došlo k jeho řádnému a objektivnímu vyšetření. Oznámení jsou řešena bez zbytečného prodlení. Požádá-li oznamovatel o informaci o výsledcích šetření, je mu tato informace poskytnuta na jeho kontaktní adresu a to ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení obsahu oznámení a přijetí příslušných opatření, pokud tento postup neohrožuje zájem na ochraně totožnosti oznamovatele nebo oznamované osoby nebo neohrožuje ochranu osobních dat oznamovatele nebo oznamované osoby. Maximální lhůta pro vyřešení oznámení není stanovena.

 

 

Hlášení lze podat níže uvedeným postupem:

·         písemně na adresu Společnosti

Lautier & Partners s.r.o.

Whistleblowing, k rukám p. M. Pleskače

Pr. Veselého 36

695 01  Hodonín

 

·         e-mailem na adresu  compliance@lautier.cz 

do předmětu e-mailu uveďte slovo whistleblowing

 

 

V Hodoníně, dne 14.června 2022